093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

ជំនួយការអប់រំ (Assistant Community Development for Education & Advocacy), 58 views

About Job

 • Company Name Good Neighbors Cambodia
 • Job Level Staff
 • Salary Range $201 - $500
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type NGO
 • Contact Person Mr. Suon Mean
 • Phone Number 023 880 557
 • Workplace's address គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី
 • Company's Website www.gncambodia.org

Job Details

Relationship building

 • Build good relationships and communicate GNC’s identity to all appropriate stakeholders to know GNC clearly.
 • Build close relationships and learn actively within communities partners through home visits, attending community social events to make the community trust.
 • Network actively with other stakeholders/partners and facilitate the communities to strengthen community relationship.

 

Community Formation and Capacity building

 • Assist CDF-Education&Advocacy to facilitate formation of Scholarship Committee (SC), Youth Group (YG), Children Council (CC) and ongoing capacity building of new and existing groups for holistic sustainable development.
 • Assist CDF-Education&Advocacy to train community key partners on appropriate skills and methods to improve their capacity and they can manage the resource by themselves.
 • Participate actively as a key member in OD workshop, Education action learning network and other learning events for reflection and learning to improve the quality of work.
 • Raise awareness and facilitate critical analysis of community issues and opportunities to transform their mind set to find what improving.

 

Planning, Implementation and Community Mobilization

 • Assist CDF-Education&Advocacy to facilitate community vision, mission, core value, goal, objective and planning processes with PDoEYS, DoE, SSC, SC and other key sustainability partners to strengthen their group to be sustainable.
 • Collaborate with team (CDF-H&WASH, SSF, CDF-IG and other staffs) in planning and implementation processes that mainstream transformational development and child protection within assigned communities.
 • Assist CDF-Education&Advocacy to develop Detail Implementation Plan (DIP), Plan of Action (POA), and Logical Frame Work to implement activities in effective and timely manner.
 • Assist CDF-Education&Advocacy to mobilize local resources, participation and ownership for development initiatives.
 • Support CDF-Education&Advocacy when he/she has got main activitiey base on POA
 • Research information related to village work and share with others
 • Participate in preparation and writing proposal, report and activity plan
 • Develop activities in rural villages and working alongside villages to meet their perceived needs
 • Participate in mutually evaluation the work performance of members
 • Make an individual child file and keep document carefully for child protection and family privacy
 • Research and share information regarding to the project activities with CDP staff

 

Monitoring and Evaluation

 • Assist CDF-Education&Advocacy to monitor scholarship for vulnerable girl student project in term of monthly learning result of each girl student.
 • Assist CDF-Education&Advocacy to monitor reflection meeting with scholarship girl students
 • Assist CDF-Education&Advocacy to monitor and evaluate the final review of the project
 • Assist CDF-Education&Advocacy in-day-to-day project monitoring

 

 • Other task
 • Other task assigned by CDF-Education&Advocacy and Community Development Program Manager.
Apply for this job Apply via LinkedIn
Share this job

Good Neighbors Cambodia (GNC) is the field country office of Good Neighbors International working in 36 countries in the world. GNC is implementing long-term development program focusing on sponsorship, child protection, education, health, WASH, income generation & partnership building and advocacy in 7 Community Development Programs in 4 provinces and 1 city of Cambodia; and we are expanding more programs to other provinces to meet our rapid growth. GNC is now working with key sustainability partners and relevant department of government and NGOs to promote positive impact to vulnerable people, especially children.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 023 880 557
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email