093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

ប្រធានការដ្ឋាន (ប្រចាំកានៅកោះដាច់) 90 views

About Job

 • Company Name NGY HENG GROUP CO., LTD
 • Job Level Senior, Staff
 • Salary Range $201 - $500
 • Candidate's Sex Male
 • Industry Type Other
 • Contact Person HR & Admin Dept.
 • Phone Number 016 880 686
 • Workplace's address #10, St 105K, Sangkat Kakab, Khan Por Senchey, Phnom Penh
 • Company's Website www.ngyheng.com.kh
 • Email Apply for Job: Dear Applicants, Thank you for your application, we'll contact you later if you're selected in shortlist, thanks.
 • Job Category: ,
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: August 9, 2018

Job Details

១, ការទទួលខុសត្រូវ

ក. ការគ្រប់គ្រងការងារក្នុងការដ្ឋានកសិកម្មកសិកម្ម

– ដឹកនាំ រៀបចំ និងធ្វើផែនការការងារផ្នែកកសិកម្ម ដើម្បីធានាបានការងារ ផ្នែកកសិកម្មទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យតាមគម្រោង និង គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។
– ធ្វើផែនការ ចាត់ចែង រៀបចំកាលវិភាគ និងបែងចែកការងារដល់បុគ្គលិកសម្រាប់អនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ។
– ធ្វើការត្រួពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ ក្នុងការអនុវត្តការងារ ដោអនុវត្តតាម គោលការណ៍ នីតិវិធី និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របស់ក្រុមហ៊ុន។
– ធ្វើការសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដូចជា ការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក ការទំនាក់ទំនង និងបញ្ហាផ្សេៗទៀត។
– រៀបចំ និងធ្វើរបាយការណ៍ ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាសប្ដាហ៍ និងប្រចាំខែ ជូនអតិថិជន និងផ្ញើជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រងផ្ទាល់។
– ធានារាល់ឯកសារការងារ នៅក្នុងទីតាំងបម្រើការងារប្រចាំការរបស់ខ្លួន ត្រូវរៀបចំ និងចាត់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាជូនក្រុមហ៊ុន ទៅតាមកាលបរច្ឆេទត្រឹមត្រូវ។
– ការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយថ្នាកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់។
ខ. កិច្ចការផ្នែករដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀត

– ដឹកនាំ អនុវត្ត និងគ្រប់គ្រង សម្ភារៈ-ឧបករណ៍ សម្អាត នៅក្នុងទីតាំងបម្រើការងារប្រចាំការរបស់ខ្លួន។
– ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការរបាយការណ៍ស្នើសុំនូវ សម្ភារៈ-ឧបករណ៍ ទឹកថ្នាំ សម្អាត សំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ការប្រតិបត្តិ នៅទីតាំងប្រចាំការរបស់ខ្លួន។
– ចាត់ចែង ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់ការស្នើសុំគ្រាប់ពូជដំណាំ ឧបករណ៍-សម្ភារៈកសិកកម្មផ្សេងៗ សំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ និងទ្រទ្រង់ដល់ប្រតិបត្តិការនៅទីតាំងប្រចាំការរបស់ខ្លួន ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ គ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា
– អនុវត្តនូវគោលការណ៍ នីតវិធី សេចក្ដីសម្រេច សេចក្ដីណែនាំ និងឯកសារផ្លូវការផ្សេងៗទៀត របស់ក្រុមហ៊ុន។
– រៀបចំ និងធ្វើរបាយការណ៍ គ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់បុគ្គលិក ការបាក់បែក បាត់បង់ឬ ខូច សម្ភារៈ-ឧបករណ៍ របស់អតិថិជន ដែលបង្កឡើងដោយបុគ្គលិរបស់ក្រុមហ៊ុន ។
– ចាត់ចែង និងដឹកនាំរៀបចំទីកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួន បន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ-ឧបករណ៍ គ្រាប់ពូជដំណាំផ្សេងៗ ឱ្យបានស្អាតល្អ និងមានរបៀបរៀបរយ។
– គ្រប់គ្រងបញ្ជីវត្តមានបុគ្គលិកប្រចាំថ្ងៃ ការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក និងការការលាឈប់ពីការរបស់បុគ្គលិក ដោយអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន។
– ចាត់ចែង ដឹកនាំរៀបចំឱ្យមានការរក្សាសុខមាលភាព ដល់កម្មករនិយោជិត រួមមាន ៖
* ចាត់ចែងឱ្យមានប្រអប់សង្គ្រោះបឋម ជាមួយថ្នាំពេទ្យ សម្ភារៈ-ឧបករណ៍
* រៀបចំឱ្យមានទឹកសំរាប់ប្រើប្រាស់-ហូបគ្រប់គ្រាន់ ប្រកបដោយភាពអនាម័យ។
* ចាត់ចែងរបៀបរៀបរយ និងវិន័យផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យកន្លែងធ្វើការមានអនាម័យ។
* រៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ឱ្យបុគ្គលិកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ឱ្យមានរបៀបរៀបរយ និងសណ្ដាប់ធានាប់ អនាម័យ ។

២, លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

• Male Only
• University students, both Associate or Bachelor Degree in any filed​ (Bachelor in Agriculture is an advantage).
• Experiences in Administration or any management is a plus.
• Fluent in English both spoken and written.
• Can speak Chinese is priority.
• Good looking (appearance) and strong interpersonal and communication skills.
• Willing to learn new skill.
• Ability to work multi-task, prioritize, and manage time effectively.

* Candidates who live on Koh Dach would be an advantage!

 • This job has expired!
Share this job

Ngyheng is a leading professional company in media and professional electronic engineering.

Founded in 1995, Ngyheng is one of the pioneer enterprises which deal in professional electronic and media engineering in Cambodia. Nowadays, Ngyheng becomes a famous enterprise which is a blend of import and export trade, production, project installation and tenancy in Cambodia after the development in the past dozen years. Its subordinate enterprise include: Ngyheng Professional Electronic, Ngyheng Engineering and Ngyheng Elevator.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number +85516880686
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Phnom Penh HR

Post Job Announcement Free:
Step 1 Go to : www.pp-hr.com
Step 2 Click Menu: Register
Step 3 Click Menu : Post Job Free
Phnom Penh HR Services:
1. Recruitment Service
2. Cambodia Tax Consulting
3. Accounting Service & System
4. Outsourcing Service
5. Internal Auditing Service
6. HR Consulting
7. Practical Job Training
SUMMARY OF FUNCTIONS The Communication Manager is responsible to create, launch, brand engagement, and implement a comprehensive and sustainable communication plan to support Thalias Hospitality Group Vision and Mission. ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES Prepare and monitor the annual communication budget and plan Create, prepare and managing all communication collateral assets. Develop media strategy deliver information and key messages to the
HR Supervisor Nouveau Sun is now looking for the potential candidate for: HR/ Manager (450$-700$) –         Cambodian, Female and Male –         Age: 25-45 years old –         Bachelor degree in construction engineering or similar –         At 5 – 7 years of working experiences in construction engineering/ constructing project or similar position –         Be flexible, creative and good at planning –         Good
Nouveau Sun is now looking for the potential candidate for: Accounting Supervisor (350$-600$) –        Cambodian and female –        Age above 22-35 years old –        Bachelor Degree in Accounting –        Minimum 5 years of working experiences in Accounting and at least 2 years in Supervisor Level Good knowledge of Cambodia Accounting regulations –        Experiences in hotel or restaurant is more advantage
BiKay supports its clients & partners in all their projects: – Custom web and mobile application (React Native) – Website (WordPress, Drupal, custom) – Ecommerce (Magento, Prestashop, payment platforms integration) – Business Solutions (System Integration & customization) – IT Consulting – Advanced IT Training We’re now looking for the right combination of brains, attitude, skills, and humor for our next
Sweet Coffee is looking staff for position below:   Restaurant Manager (450$-700$)   Cambodian, and Male or Female Age 25 – 45 years old At least 5-6 years working experience in restaurant Education: Bachelor degree in general management or hotel and tourism management Good appearance and friendly Good command of English for both speaking and writing (must) Good command of