093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Accountant 58 views

About Job

 • Company Name Dyvith Hotel
 • Job Level Staff
 • Salary Range $201 - $500
 • Candidate's Sex Female
 • Industry Type Hotel/Resort
 • Contact Person Mr. Sopheak
 • Phone Number 061778801
 • Workplace's address #99, Street 1011, Payab Village, Sangkat Phnom Penh Thmey, Phnom Penh, Cambodia
 • Company's Website http://dyvithhotel.com/

Job Details

– Cambodian, Female
– At the age of 20 to 35 years old
– Bachelor Degree of Accounting
– At least 1 year experiences
– Good command in English both writing & speaking
– Good knowledge of Ms. Office, Quickbooks, Internet & Email
– Able to work under pressure 9
– Be honest, flexible, responsibilities
– Good commitment, interpersonal skill
*Salary & Benefits:
– Salary: Competitive Salary
– PH, AL, SL, ML will be provided
– NSSF Insurance, Work Permit
– Service Charge 5%
– Duty meal
– Annual local outing trip & other benefit

** Interested applicants should apply by send CV and photo, including cover letter & relevant document to below address.
Address: #99, St.1011, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia.
Tel: 061 77 88 01 / 096 55 65 999
Email: hrm@dyvithhotel.com

 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

DYVITH HOTEL is set in the middle of Phnom Penh Capital. This stunning hotel equipped with luxury facilities and modern designs throughout, the hotel is closed to key attractions, ministries, international schools, and the central business district. Along with 153 luxury rooms and suites with the whole Phnom Penh city views, this beautiful hotel offers an array of chic restaurants and sky lounges. An upscale huge Fitness and Aquatic Center equipped with latest technology of sport accessories, two salt water swimming pools, various sports club, finest conferencing facilities in Cambodia and available banqueting venues for up to 350 guests. This luxury hotel in Phnom Penh is closest to the national airport and fifteen minutes’ drive to must see sightseeing places, such as Royal Palace, National Museum, and Riverside. The Old Market and Central Market are ten minutes’ drive away from the hotel.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 061778801
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email