093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Accountant Supervisor (Office Phnom Penh) 69 views

About Job

 • Company Name Best Standard & Nattily Construction Co.,Ltd
 • Job Level Supervisor
 • Salary Range Negotiable
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type Construction
 • Contact Person Ms. Te Setheka
 • Phone Number 012 777 685 & 096 4444 313
 • Workplace's address No.30, St. 368, Sangkat Boeung Deng Kang3, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

Job Details

 

                 Best Standard & Nattily Construction Co.,Ltd

Position: Accountant Supervisor (Office Phnom Penh)

 

Duties + Requirements
 

Duties

 • Check and Follow up all cash management
 • Check all Daily entries accounting database into system with correct & quality figure
 • Check all support documents to make sure it is matched with company policy
 • Follow up Sub-Contract and Supplier Account Payable
 • Prepare monthly tax declare for PPT, TOS, WT, VAT & Yearly TOP
 • Follow up Fixed Assets Movement and Record Monthly Depreciation
 • Prepare monthly and yearly Financial Statement
 • Follow up stock report
 • Available to travel everytime
 • Other tasks assigned by Management

Requirements

 • Female or Male
 • Bachelor degree or equivalent in Finance and Accounting or Relevant field.
 • Knowledge of accounting principles and practices, technical accounting skills
 • Experience in Accounting and Finance more than 2 years
 • Fluent in spoken and written English.
 • Computer literacy in Word, Advance Excel, Peachtree.. etc.
 • Interpersonal skill and team work preferable.
 • Careful, integrity, Hardworking and High job responsibility, attention to detail and accuracy

 

Application Information
Candidates are invited to submit application with CV to email below , Application and CV will be not returned. Please Mention your Expected Salary enclose your CV.

 

 

Contact Details
Address:
No.30, St. 368, Sangkat Boeung Deng Kang3, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
Name :
Ms. Te Setheka
Phone : 012 777 685 or 096 4444 313
Email : sethekate55@gmail.com

 

 

 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

Our company is founded on trust, loyalty, integrity, and leadership basis to ensure our wide-range construction services can be delivered to the customers effectively and delightfully. We place our customer first, quality second, service third, price fourth, and connection fifth to keep a long-run success. At our present time, we successfully fulfilled many construction projects in Phnom Penh such as villa, apartment, decoration, so on, and so forth.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 023 210 803 & 012 777 685

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email