093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

[Urgent] Communications & Public Relation Officer 162 views

About Job

 • Company Name Good Neighbors Cambodia
 • Job Level Senior
 • Salary Range $501 - $800
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type NGO
 • Contact Person Mr. Suon Mean
 • Phone Number 023 880 557
 • Workplace's address Head Office, #71A, St. 608, Sangkat Boeung Kak II, Khan Tuol Korn, Phnom Penh.
 • Company's Website www.gncambodia.org

Job Details

Responsibilities:

Under supervision and with clear guidance from the Planning and Communication Department Manager, the CPR Officer is in charge of:

 • Creating communication materials for GNC:
  • Collecting all relevant data and imagery necessary to create communication material.
  • Writing content for all GNC’s communication material – website, print, etc., in both Khmer and English.
  • Coordinating with key resource person for editing in English.
  • Coordinating with internal and external resources to ensure finalized version of communication material available in a timely manner (web & print publication & distribution).
  • Ensuring good use of corporate identity.
 • Developing public relations:
  • Updating GNC contact data base
  • Increasing GNC visibility by building strong networks with media and other partners.
  • Answering all inquiries directed at GNC
  • Developing hosting protocol for guests and donors.
 • Supporting PCD manager in organizing profile-raising and fundraising events.

 

Requirement

 • Cambodian; strong English skills, both oral and written, are necessary.
 • Good experience in communication material creation
 • Good experience in public relations
 • Understanding clearly about the concept of community development in context of developing countries.
 • Good analytical, research and report writing skills.
 • Basic skills in Adobe Suite (In-Design, Photoshop) expected.
 • Good team player
 • Good knowledge in Information technology.

Working extra hours for urgent requirements when necessary.

 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

Good Neighbors Cambodia (GNC) is the field country office of Good Neighbors International working in 36 countries in the world. GNC is implementing long-term development program focusing on sponsorship, child protection, education, health, WASH, income generation & partnership building and advocacy in 7 Community Development Programs in 4 provinces and 1 city of Cambodia; and we are expanding more programs to other provinces to meet our rapid growth. GNC is now working with key sustainability partners and relevant department of government and NGOs to promote positive impact to vulnerable people, especially children.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 023 880 557
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email