093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Purchase Officer 33 views

About Job

 • Company Name ICS International School
 • Job Level Staff
 • Salary Range $201 - $500
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type Education
 • Contact Person Mr. Sim Somorn (HR Officer)
 • Phone Number 089 812 362 / 087 290 240
 • Workplace's address Main Campus: Nº 14, Street 214, S/K Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh Tel: 099 509 998 / 099 208 882 Calmette Campus: Nº 25A, Street 75 (Corner of Street 80), S/K Sras Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh Tel: 099 509 997 / 099 208 881
 • Company's Website www.ics.edu.kh

Job Details

 

 Job Description: 
– Onsite purchase (market and/or required locations)
– Review purchases and corresponding receipts and work closely with inventory team
– follow up the purchased items to make sure that it delivered on time with both good quality and accurate quantity.
– Provide all relevant documents to inventory team in order to record in accounting system
– Other tasks assigned by Supervisor or management.

Requirements: 
– Degree in Accountancy or equivalent.
– Minimum 1-year experience as purchase officer or related field.
– Independent and self-driven.
– Must be a meticulous self-starter and have the ability to multi-task to meet tight timelines.
– Good communication, problem solving and organizational skills.
– Knowledge of computer skills
– Must be honest, trustworthy and detail oriented.

* Other benefits:
– Work day: Monday to Friday and Half-Saturday
– NSSF insurance (both accident & health)
– Annual salary review
– Paid annual leave day
– Annual year-end party
– and many more

* Salary: Negotiable (based on qualification and experiences)

please contact HR officer:
Tel: 089 812 362​ /​ 087 290 240
Email: 
Address: #14, Street 214, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Apply for this job Apply via LinkedIn
Share this job
Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 069 633 558 / 089 812 362
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email