093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Sale Promoter (បុគ្គលិកផ្នែកលក់ទូរស័ព្ទខាងក្នុង) 48 views

About Job

 • Company Name BDLINK Cambodia Co., Ltd
 • Job Level Staff
 • Salary Range $201 - $500
 • Candidate's Sex Female
 • Industry Type Telecommunication
 • Contact Person Mr. POT Nimol
 • Phone Number 086 478 588
 • Workplace's address #17E3, Street 484, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
 • Company's Website https://www.bdlink.com.kh/
 • Email Apply for Job: nimol@bdlink.com.kh
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: June 29, 2019

Job Details

ទំនួលខុសត្រូវការងារៈ

 • ធ្វើការលក់ និងណែនាំអតិថិជន អំពីផលិតផលទូរស័ព្ទដៃនៅតាមហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃធំៗ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
 • ដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផល (ទូរស័ព្ទ) របស់ក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងដែលទាក់ភ្នែកអតិថិជន
 • ទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនដើម្បីបង្កើនការលក់
 • យល់ច្បាស់អំពីគោលដៅនៃការលក់ និងតាមដានការលក់ប្រចាំសប្តាហ៍ ទៅនិងចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយណែនាំ និងចេះបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងផលិតផលក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទៀត
 • រាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែកលក់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការលក់ ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗ និងការផ្លាស់ប្ដូរនូវគោលការណ៍នានារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូប្រគួតប្រជែង
 • តាមដាន និងកត់ត្រា ព័ត៌មានរបស់ផលិតផលគូប្រជែង ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងហាង រឺទូតាំងជាមួយគ្នា ដោយយោងទៅតាមការណែនាំនិងគំរូស្ដង់ដារបស់ក្រុមហ៊ុន និងត្រៀមរួចជាស្រាច់ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញទៅថ្នាក់លើគ្រប់ពេលវេលា
 • ផ្ដល់យោបល់ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងលើការអភិវឌ្ឈន៍ដែលមានសក្តានុពលនៅលើទីផ្សារ
 • ទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនដើម្បីបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់ផលិតផល
 លក្ខខ័ណ្ឌការងារៈ
 • មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ និងផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងផលិតផលទូរស័ព្ទដៃ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឬផលិតផលផ្សេងៗ
 • មានអត្តចរិតល្អ ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន រួសរាយរាក់ទាក់ និងអាចធ្វើការបង្ហាញដល់អតិថិជន
 • ឆ្លាត និងមានចំនេះដឹងទូលំទូលាយអំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់មូលដ្ឋានកាន់តែប្រសើរ
 • សម្រាប់តែស្រ្តីភេទប៉ុណ្ណោះ

អត្ថប្រយោជន៍ការងារ៖

 • ទទួលបានប្រាក់ខែគោលសមស្របទៅតាមទីផ្សារការងារជាមួយនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
 • ទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោង (OT)
 • ទទួលបានប្រាក់ Commission ពីការលក់ជារៀងរាល់ខែ
 • ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តរៀងរាល់២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ
 • ទទួលបានធានារ៉ាប់រងលើទំហែទាំសុខភាព
 • ឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងឈប់សម្រាកតាមបុណ្យជាតិនីមួយៗ (ឈប់តាមរដ្ឋ)
 • មានច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់ឈប់សម្រាកពេលមានជំងឺ ច្បាប់ឈប់សម្រាកពេលមានធុរះសំខាន់ និងច្បាប់ឈប់សម្រាកផ្សេងៗទៀត
 • រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំខែនិងឆ្នាំ
 • ផ្តល់ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញ
 • កម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ
 • បូករួមជាមួយអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
Apply for this job Apply via LinkedIn
Share this job

BDLINK is a Cambodia’s leading business development and consulting firm. We provide market research and business development services and pride ourselves in being innovators in action. We bring together Cambodia’s brightest minds, talent and analytical power. Our mission is to deliver high quality research and consulting services, that are practical, data driven and consider the local context. We are passionate about our environment and those who operate in it. It is important to us that we have a positive social impact and help others succeed. We believe in working together with people who share our values and passion. Join our innovation and incubation team and impact your world!

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 086 478 588
Connect with us | Visit Website below:
More jobs from BDLINK Cambodia Co., Ltd :

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !