093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Sales Executive 71 views

About Job

 • Company Name First Cambodia Co., Ltd.
 • Job Level Staff
 • Salary Range Negotiable
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type IT/Technology
 • Contact Person 081 522 025
 • Phone Number 012315752
 • Workplace's address #86Ab, St. 13/118, Sangkat Phsar KandalI, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
 • Company's Website First Cambodia Co., Ltd.
 • Email Apply for Job: jobs@first-cambodia.com
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: May 31, 2019

Job Details

Roles and Responsibilities

 • Visiting customers or prospects on a daily basis.
 • Identifying and qualifying prospects, and then convert them to become our customers.
 • Generate/explore the business opportunities in the assigned industry.
 • Selling our company products, services and solutions to prospects and customers in the assigned industry.
 • To effectively implement an overall sales plan and strategy for company products and services.
 • Accomplish product sales targets by securing existing business and developing new business at minimal cost.
 • Commit to achieve sales certification for all the key products/solutions which are applicable to sell in assigned industry.
 • Research the market and competitors’ information in the assigned industry and report information to your Supervisor or Manager.
 • Provide the sales report such as Weekly sales call plan, Sales forecast, Win-lost report and daily activities to your Supervisor or Manager.
 • Use our internal CRM (Customer Relationship Management) to update all customers contact, sales opportunities and competitor activities.
 • To deliver world-class service to our customers.
 • Maintain professionalism and uphold the reputation of the company at all times.
 • Follow company rules, policies and procedures and take appropriate care of company equipment.
 • Perform other tasks as assigned by supervisor or manager

         Qualifications and Skills Required

 • Bachelor’s Degree in Sales and Marketing or in any related fields
 • At least 2 years experience in this position
 • Good command of English
 • Be pro-active, aggressive and eager to learn new things
 • Ability to work under pressure
 • Good Communication and Interpersonal skills
 • High Commitment and willing to take challenges
 • Computer literacy: Ms. Word, Ms. Excel .etc.
 • Be committed to company Vision and Mission
 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

Being one of Cambodia’s fastest growing technology integration companies, First Cambodia is the Country’s leading provider of Total IT solution and networking service. First Cambodia is recognized as a professional and reliable provider of IT services by the IT community in Cambodia, and our team deliver world class technical expertise combined with a deep understanding of the Cambodian Market.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 023 961 222 / 069 575 565
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email