093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Sales Officer 111 views

About Job

 • Company Name Chailease Royal Leasing Plc
 • Job Level Staff
 • Salary Range Negotiable
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type Financial Service/Banking
 • Contact Person Ms. Younay Lim
 • Phone Number +855 99 888 066
 • Workplace's address 3F, No.216B, Preah Norodom Boulevard (41), Khan Chamkarmorn, Phnom Phen City, Cambodia
 • Company's Website http://www.chaileaseholding.com/KH/main.aspx
 • Email Apply for Job: LIMYOUNAY@chailease.com.kh
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: November 30, 2018

Job Details

Job Description:

– Achieve company sales target assigned.
– Visit potential dealers/customers to identify their needs and introduce an appropriate solution.
– Develop and maintain relationship with vehicle/machinery dealers and customers.
– Collect application documentation and conduct preliminary credit assessment an Collaborate with credit department for credit checking.
– Negotiate and reach consensus of leasing terms and conditions with dealers/customers.
– Ensure complete documentation from dealers for the application and liaise with credit admin for agreement preparation and Sign contracts with dealers/customers.
– Conduct after service, collection and lease asset checking.
– Others task assigned by supervisor.

Job Requirement:

High school or above is preferred.
– Minimum 2 years’ sales experience in leasing/financing/banking industry.
– Good connection with vehicle/machinery dealers.
– Highly organized, motivated and result-oriented.
– Strong communication and interpersonal skills.
– Good verbal and written skills in English. Mandarin speaking is a plus
– Proficient in Power Point and MS office suite.

 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

Chailease Royal Leasing Plc. is a joint venture company established by Chailease Holding Company Limited and Royal group, we will be inaugurated in Phnom Penh on January of 2017.

The core businesses of the Company are vehicle and machinery finance leasing. We would like to offer an opportunity for all the candidates with team spirits, service mind and proactive thinking to join us.

About Chailease Holding Company Limited :
A listed leasing company on the Taiwan Stock Exchange with more than 35 years financing business experience and having operations in Taiwan, China, Thailand, Vietnam, Malaysia and USA.
We are also ranked as the 1st Biggest leasing company and the 1st Non-Bank financial company in Taiwan.
More about us, linked:

Chailease Royal Leasing Plc: www.chailease.com.kh

Chailease Holding Company Limited: http://www.chailease.com.tw/

If you are the Talent we’re looking for, send your Resume to: KEPSODAMY@chailease.com.kh , we will contact with you soon!

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number +855 99 888 066
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email