093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Senior Officer, Product Owner Developer 41 views

About Job

 • Company Name Ly Hour Pay Pro Plc (Ly Hour Veluy)
 • Job Level Senior
 • Salary Range Negotiable
 • Candidate's Sex Male, Female
 • Industry Type IT/Technology
 • Contact Person 096 995 56 33
 • Phone Number 087 421 111/096 995 56 33
 • Workplace's address No. 85-88, St. Kim Il Sung (289), Sangkat Boeng Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.
 • Company's Website WWW.lyhourpay.com
 • Email Apply for Job: hr@lyhourpay.com
 • Job Category:
 • Job Type:
 • Closing Date of Job: July 31, 2019

Job Details

LY HOUR PAY PRO PLC is licensed by National Bank of Cambodia to carry out operation as Third Party Processor. Our main products and services are money transfer and payment services which are delivered to our valued client through our national wide agent network in Cambodia. Ly Hour Pay Pro PLC has its strong commitment, long term business vision and strategies. To support company growth, we are currently seeking for a dynamic, energetic, committed and experienced candidate to join our professional team for the following positions:

          Position :        Senior Officer, Product Owner Developer

          #Position :      01

           Location :       Head Office, Phnom Penh

           Deadline :       31-july-19

MAJOR RESPONSIBILITIES:

 • Lead in creation of functional specifications in collaboration with product management and engineering teams.
 • Communicate effectively to and manage product development and delivery within scrum team.
 • Prioritize and refine backlog and work with engineering to design and build the product
 • Create IT requirements to drive changes and enhancements in user story format
 • Conduct research and respond to questions in regards to system functionality. This function will support new development initiatives as well as bug fixes and system patches.
 • Solidify requirements by analyzing documentation, hosting interviews and conducting research.
 • Support, create, open and sponsor projects related to improvements/enhancements in area of ownership (both technical and business related).
 • This includes creation of business requirements and user stories.
 • Aid in and conduct user acceptance testing.
 • Resolve production issues escalated by product support teams.

REQUIREMENTS:

 1. Bachelor’s degree in information services, information technology, computer science, business or related area.
 2. Minimum of 3 years of recent experience as a business analyst / product owner working in the card brand/payment processing industry required.
 3. Experience working in both Waterfall and Agile development environments required.
 4. Ability to contribute effectively within a fast paced, fluid environment.
 5. Strong written and verbal communication skills to interact with a wide audience: IT, development, product management, operations, account support, vendors/partners, customers and management.
Apply for this job Apply via LinkedIn
Share this job

LY HOUR PAY PRO PLC is licensed by National Bank of Cambodia to carry out operation as Third Party Processor. Our main products and services are money transfer and payment services which are delivered to our valued client through our national wide agent network in Cambodia. Ly Hour Pay Pro PLC has its strong commitment, long term business vision and strategies.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 087 42 1111
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email