093 682 682 | 078 868 848 | info@pp-hr.com | Join Discussion | ខ្មែរ | English  | 日本語 | 中文  | ไทย한국어Tiếng Việt

Teller 66 views

About Job

 • Company Name Ly Hour Pay Pro Plc (Ly Hour Veluy)
 • Job Level Staff
 • Salary Range Negotiable
 • Candidate's Sex Female
 • Industry Type Service
 • Contact Person 096 995 56 33
 • Phone Number 087 421 111/096 995 56 33
 • Workplace's address Nº 85-88, Street Kim il Sung (289), Sangkat Boeung KakII, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
 • Company's Website WWW.lyhourpay.com

Job Details

Ly Hour Pay Pro Plc (Ly Hour Veluy) is one of the leading payment services provider in the Kingdom of Cambodia which has been granted a National Bank License in 2018. Fast growing and growing, expanding agency numbers till 3,500 in 26 provinces and cities. To support company growth, we are currently seeking for a dynamic, energetic, committed and experienced candidate to join our professional team for the following position

Main Responsibilities:

 • Prepare a cash drawer; balances and audits the cash drawer according to policy and schedule.
 • Compromises agents and corporate clients with their cash withdrawal in counter.
 • Searches for the cause of an overage or shortage when a teller’s drawer does not balance correctly.
 • Trains new tellers in Company practice and procedure.
 • Provides access to the vault and safety deposit boxes.
 • Daily posting of cash transaction.
 • Money transportation.

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Finance and Banking or related field.
 • Minimum of 2-3 years relevant experience in cash collect.
 • Good communication skills both verbal and written.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Good interpersonal skills with the ability to sustain effective relations internally and externally at all levels of a large organization.

 

Interested applicants are invited to submit their updated CV with relevant documents to:

Ly Hour Pay Pro Plc. at Nº 85-88, Street Kim il Sung (289), Sangkat Boeung KakII,

Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Contact: 087​ 421 111/096 995 56 33

Email: hr@lyhourpay.com / Facebook Page: លីហួរវេរលុយLy Hour Veluy

 • Phnom Penh HR is No.1 of Jobs Place !
Share this job

LY HOUR PAY PRO PLC is licensed by National Bank of Cambodia to carry out operation as Third Party Processor. Our main products and services are money transfer and payment services which are delivered to our valued client through our national wide agent network in Cambodia. Ly Hour Pay Pro PLC has its strong commitment, long term business vision and strategies.

Brief Information :
 • Address Phnom Penh
 • Phone Number 087 42 1111
Connect with us | Visit Website below:

Find Jobs, Send CV Now !

Search More Jobs !

Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Prepare Financial Statements ( income statement, balance sheet and cash flow). Declare taxes to submit tax officers.  Generate Monthly report to manager Other assigned tasks by
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Manage to achieve the set target of company. Develop strategic sales and marketing initiatives to achieve allocated targets across the company and ensuring business growth. Pro-actively
Company Profile Phnom Penh HR is the leading recruitment and consulting to the reachable market. We provide Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. Job Description  Complete daily customer consultation and reply.  Collect customer feedback and compile reports. Welcoming customers when customers enter to office. Assist customers to solve related issues to
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់(Sale)ជាច្រើនតំណែង អំពីក្រុមហ៊ុន/Company Profile ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដូចជា Recruitment Service, Tax Advisory, Accounting System, Internal Control Improvement Suggestion, Consulting, Job Training and Outsourcing. តួនាទីនិងភារកិច្ច/Job Description  ស្វែងរកនិងបង្កើនអតិថិជនថ្មី គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រក្សាអោយបាននូវអតិថិជនចាស់ មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានល្អ មានសមត្ថភាពអាចរៀបរាប់អំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ភារកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស/Job Requirement សុភាព ទៀងត្រង់ ចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ កម្រិតវប្បធម៏សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឡើងទៅ ជាបុគ្គលល្អ ស្មោះត្រង់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្រឡាញ់ការងារ អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MS Words, MS Excel និង Email